fbpx
  1. Üldsätted

1.1. MySolar e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: Müügitingimused) kehtivad e-poest internetiaadressilt www.mysolar.ee (edaspidi Koduleht) kaupade ostmisel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena.

1.2. Kauba müüja on MySolar OÜ, registrikood 14854830, aadress Raudürdi tee 82, Maardu, 74117 Harju maakond, e-posti aadress mysolar.ee@gmail.com (edaspidi: MySolar).

1.3. Müügitingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja MySolar vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivatele õigussuhetele.

1.4. MySolaril on õigus ühepoolselt Müügitingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Müügitingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.MySolar.ee. Müügitingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid Müügilepingu sõlmimise hetkel Kodulehel Müügitingimustena esitletud.

1.5. Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Müügitingimustes sätestatuga.

1.6. Müügitingimused on koostatud ja neile kohaldub Eesti Vabariigis kehtiv õigus.

1.7. Müügitingimused on esitatud ja Müügileping sõlmitakse eesti keeles.

1.8. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel viisil, mis võimaldab Ostjal need enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada. MySolar säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Kuigi MySolar võib aeg-ajalt muuta Müügitingimustes sätestatut, jäävad varasemalt kehtinud Müügitingimuste redaktsioonid Ostjale kättesaadavaks. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb MySolarile edastada vastav päring.

  1. Kauplemiskeskkond, kaubad, hinnad ja tarnetingimused

2.1. MySolar võimaldab Ostjal kasutada Kodulehte MySolariga Müügilepingu sõlmimiseks.

2.2. MySolar ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või kõiki mobiilseid seadmeid kasutades.

2.3. MySolaril on õigus seada piiranguid Kodulehel teatud kaupade müügile (näiteks kehtestada kaupade müügile ajalisi, vanuselisi jms piiranguid) või keelduda Müügilepingu sõlmimisest. MySolaril on õigus rakendada piirangutega kaupade müügil selleks vajalikke Ostja isiku tuvastamise meetodeid. Müügilepingu sõlmimisest keeldutakse enne kauba eest tasumise võimaldamist. Müügilepingu sõlmimisest keeldumise põhjus kuvatakse Ostjale Kodulehel.

2.4. Kodulehel esitletavad kaupade pildid on üksnes illustratiivse tähendusega ja MySolar ei garanteeri kaupade täpset vastavust piltidel kujutatule, näiteks kaupade värvide ja värvikombinatsioonide täpset vastavust piltidele. MySolar garanteerib, et kaubad müüakse esmakasutusse ja et kolmandatel isikutel puuduvad kaupade suhtes õigused, mis takistavad kaupade müüki.

2.5. Kaupade hinnad, saadavus, tarneviisid ja tarnete hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on MySolaril õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.6. Kodulehel müüdavate kaupade hinnad on esitatud Kodulehel kaupade juures eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda tarnekulu. Tarnekulu lisandub kaupade hinnale vastavalt Kodulehel esitatule.

2.6. Müügilepingut kaupade ostuks saab sõlmida ainult kaupade tarneks Eesti Vabariigi piires. Kaupa ei tarnita väljapoole Eesti Vabariiki. Ostjat teavitatakse kättetoimetamisega seotud täiendavatest piirangutest ja takistustest Kodulehe kaudu, kui selliseid piiranguid või takistusi esineb.

2.7. Kui Ostja soovib kaupa tellida kasutades mitut erinevat tarneviisi või erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused ning iga tarne kohta sõlmitakse eraldi Müügileping.

2.8. Müügilepingut kaupade ostuks saab sõlmida MySolari püsikliendina sisse logides või külalisena.

2.9. MySolar võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut.

  1. Müügilepingu sõlmimine ja kaupade tarne

3.1. Kaupade kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena (oferdina) Müügilepingu sõlmimiseks. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus).

3.2. MySolaril on õigus määrata minimaalne ja maksimaalne ostetavate kaupade kogus või kehtestada muid spetsiifilisi piiranguid või eritingimusi ostule.

3.3. MySolaril on õigus pakkumust muuta kuni Müügilepingu sõlmimiseni, sh ostuprotsessi ajal, teavitades Ostjat muudatusest Kodulehe kaudu.

3.4. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Ostja pärast kaupade väljavalimist (ostukorvi panemist) Kodulehel nõutavad andmed, valib Kodulehel esitletud tarneviisidest Ostjale sobiliku tarneviisi ning kinnitab Müügilepingu tingimustel ja Müügitingimustel Müügilepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnitan tellimuse“, millega edastab MySolarile kõik vajalikud andmed Ostja ning kauba tarnekoha kohta (eelkõige Ostja täisnimi, aadress, elektronposti aadress, soovitud tarne viis ja tarnekoha aadress, soovitud makseviis jms). Juhul, kui kauba müügile kehtib piirang vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele (nt vanusepiirang) või MySolari seatud piirang, tuleb Ostjal Kodulehel sisestada ka muud nõutavad andmed (isikukood, sünniaeg vms).

3.5. Pärast p. 3.4 kirjeldatud toimingute sooritamist tasub Ostja ostukorvi pandud kauba ja selle tarne eest ühel Kodulehel võimaldatud makseviisidest. Müügilepingu sõlmimisega aktsepteerib Ostja muuhulgas kauba hinda ja tarnekulu summas, mis talle enne Müügilepingu sõlmimist Kodulehel esitatakse. Ostja valitud tarneviis ja sellega kaasnev tarnekulu on Müügilepingu tingimuseks.

3.6. Müügileping loetakse sõlmituks ja Müügileping jõustub Ostja poolt kauba eest MySolarile tasumisega (Ostja nõustumus ehk aktsept Müügilepingu sõlmimiseks).

3.7. Kui Ostja soovib kasutada Müügilepingu täitmiseks ja kauba eest tasumiseks järelmaksu, esitab ta Kodulehel vastava taotluse tema poolt valitud järelmaksuteenuse pakkujale ja Müügileping loetakse sel juhul sõlmituks, kui Ostja on sõlminud järelmaksuteenuse pakkujaga kauba järelmaksuga ostmiseks lepingu ja nimetatud lepingu alusel on kauba eest täielikult tasutud. Järelmaksu sisu ja järelmaksule kehtivad tingimused on toodud Müügitingimuste p-s 4.

3.8. Müügilepingu jõustumisest tekib MySolaril kohustus Ostja poolt väljavalitud ja ostukorvi pandud kaup Ostjale üle anda. Kui Müügileping ei jõustu Müügitingimustes ettenähtud viisil, siis loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.

3.9. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Ostja peab tuvastama ja parandama sisestusvea enne tellimusvormi esitamist. Kui Ostja avastab sisestusvea pärast Müügilepingu sõlmimist, on võimalik sisestusviga parandada teavitades MySolari 12 tunni jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest. MySolar ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

3.10. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Ostjal võimalik Müügilepingut muuta (nt osade kaupade ostmisest loobuda, muuta tarneviisi või maksetingimusi) ainult kokkuleppel MySolariga.

3.11. Müügilepingu sõlmimise kohta saadetakse Ostja poolt MySolarile edastatud e-posti aadressile Müügilepingu jõustumise järel automaatselt Müügilepingu kinnitus/arve, kus on märgitud lisaks muule ka Müügilepingu number ja kus sisaldub ka viide (link) Müügitingimustele. Müügilepingu kinnitus kuvatakse ka Kodulehel juhul, kui kauba eest tasutakse pangalingi kaudu ja Ostja klikib pärast makse sooritamist nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.12. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse MySolari serveri kella järgi, mis ei pruugi alati vastata Ostja veebisirvija või arvuti kellaajale.

3.13. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

3.14. Kauba tarne Ostjale toimub Müügilepingus näidatud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta. MySolaril on õigus volitada kauba tarnet teostama kolmandaid isikuid (näiteks kullerteenuse osutajat).

3.15. MySolar kohustub Ostjat viivitamatult teavitama tarneaja või muude kauba kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest.

3.16. MySolaril on õigus tarneaega pikendada kuni 14 päeva võrra, teavitades Ostjat viivitamatult tarneaja pikendamisest.

3.17. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes kauba vastu võtavad. Kauba üleandmisel pakiautomaadi kaudu on kauba üleandmise ajaks kauba pakiautomaadist väljavõtmise aeg. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas või kui Ostja ei võta kaupa pakiautomaadist ettenähtud aja jooksul välja, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne hilinemisega kaasnevad ja muud kulud ja kahjud.

3.18. Kui kaubal esineb üleandmisel väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse ja teavitades koheselt MySolari klienditeenindust e-posti aadressil mysolar.ee@gmail.com. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud kaup.

3.19. Postiautomaadi kaudu tarnimisel on saateleht lisatud kauba pakendi juurde. Kui kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus esitada MySolarile pretensioon MySolari klienditeenindusele e-posti aadressil mysolar.ee@gmail.com.

3.20. Juhul, kui kaup antakse Ostjale kätte MySolari kaupluses ja kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest MySolari esindajat kohapeal. Võttes kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud kaup.

3.21. Juhul, kui kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib MySolar Müügilepingu täita ja kaubad tarnida ositi.

 

 

  1. Müügilepingust taganemine

5.1. Tarbijast Ostja Müügilepingust taganemise õigus

5.1.1. Tarbijast Ostjal on 14 päeva aega kaubaga tutvuda. Juhul, kui kaup tarbijast Ostjale ei sobi, on tarbijast Ostjal õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud kaup MySolarile tagastada (v.a punkti 5.1.6 alapunktides toodud kauba puhul). Kaup peab olema komplektne (sisaldades kõiki tootepakendis olnud esemeid, sh. kaablid, kasutusjuhendid jm), kasutamata ja rikkumata originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema MySolarile saadetud kirjalikult 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.1.2. Ostja peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav seda kahjustamata, siis peab Ostja pakendi avamisel kasutama viisi, mis tagab pakendi kahjustamise võimalikult vähimal viisil. Et veenduda kauba sobivuses ja toimimises peab Ostja käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui kauba sobivuse selgitamiseks on vajalik kauba kasutamine, siis loetakse kaup punkti 5.1.1. mõttes kasutamata kaubaks, kui kaup on selle esialgses komplektsuses, kahjustusteta ja omadustega nagu see oli kauba kättesaamisel. Kui Ostja kasutab kaupa rohkem, kui on vaja teha kauba sobivuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses või kui kaup on kahjustustega, siis vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest.

5.1.3. Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

5.1.4. Kui tagastatav kaup on viga saanud ja see on põhjustatud Ostja poolt kauba mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Ostja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis on MySolaril õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva ostuhinnaga. Juhul kui Ostja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Eksperdi kulud maksab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks. Kui sellise poole väljaselgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja MySolari vahel pooleks.

5.1.5. Kui Ostja on punkti 5.1.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab MySolar Ostja poolt tasutud ostuhinna ja tarnekulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb MySolari pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist), millest on MySolaril õigus maha arvata (tasaarvestada) punktis 5.1.4 nimetatud kauba väärtuse vähenemine, 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup MySolarile. MySolaril on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni MySolar on Müügilepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud.

5.1.6. Müügilepingust taganemise ja kauba tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

5.1.6.1. Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

5.2. MySolari taganemisõigus

5.2.1. MySolaril on õigus Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

5.2.1.1. Tellitud kaup puudub MySolari poest/laost ega ole saabumas MySolari poodi/lattu kokkulepitud tarnetähtaja jooksul;

5.2.1.2. Müügileping on sõlmitud Ostjaga, kelle suhtes kehtib müügipiirang (nt vanusepiirang);

5.2.1.3. Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 1000 eurot maksev sülearvuti müügis hinnaga 150 eurot, mis ei ole ka kampaania korral mõistlikult võimalik vms olukord);

5.2.1.4. Ostja ei ole kaupa vastu võtnud 7 päeva jooksul pärast kauba Ostjale kättesaadavaks tegemist (näiteks kui kuller on üritanud kaupa Ostjale Müügilepingus toodud aadressil üle anda või kaup on toimetatud Ostja valitud pakiautomaati);

5.2.1.5. Esineb muu asjaolu, mistõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

5.2.2. Kui MySolar on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest, arvestades ostuhinnast maha MySolari kulud ja kahju.

5.2.3. Enne Müügilepingust taganemist võib MySolar pakkuda Ostjale kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud kaubaga samaväärne kaup.

  1. Pretensioonide esitamine, garantii ja vastutus

6.1.Tarbijast Ostjale kauba müügil vastutab MySolar ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Muudele Ostjatele kauba müügil vastutab MySolar ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest kaubale kehtiva tootjagarantii kehtivuse aja jooksul.

6.2. Ostja kohustub MySolari teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Pretensioon tuleb esitada kas e-posti teel Kodulehel näidatud kontaktaadressile ning selles peab sisalduma järgmine informatsioon: a) Ostja nimi ja kontaktandmed; b) Kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus; c) Müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks MySolarile ka puudusega kaup.

6.3. Kui puudus on tingitud kaubast või kauba tarnel tekkinud defektist (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud), parandab MySolar puudustega kauba. MySolar võib oma valikul kauba parandamise asemel asendada kauba puudusteta kaubaga, tingimusel, et Ostja tagastab MySolarile puudustega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja kaup MySolarile tagastada. MySolar kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna sellisel juhul Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest.

6.4. MySolar ei vastuta kauba mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest, samuti vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude eest, Ostjast tingitud kauba kahjustumise eest transpordil või kauba kasutamise käigus, kauba normaalse kulumise eest. MySolari vastutuse välistusi võidakse täpsustada mitteammendava loeteluna MySolari pretensioonide käsitlemise korras, mis on avaldatud Kodulehel.

6.5. MySolar ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid. Kui Kaubale on tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused koos kaubaga või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt Kodulehel. Kui kaubale on ette nähtud tootjapoolne müügigarantii, kohustub MySolar korraldama tootja garantiitingimuste täitmist ning puudustega kauba ettenähtud tingimustel parandama või asendama. Kaupadel kehtivad müügigarantii tähtajad ja tingimused on toodud Kodulehel ja kaubale lisatud garantiidokumendis. Garantiitähtaeg algab kauba üleandmisest Ostjale ja kehtib kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Garantiinõude aluseks on kauba Müügilepingu kinnitus/arve, mida Ostjal on soovitatav säilitada garantiiperioodi kestel. Garantiiga seonduvat reguleeritakse täpsemalt Kodulehel avaldatud garantiitingimustes.

 

6.6. MySolar ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust.

6.7. MySolar ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et MySolar on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

  1. Muud tingimused

7.1. Ostja kinnitab Müügilepingut sõlmides, et:

7.1.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid ning et tehinguid tehes tegutseb ta enda nimel ja enda identiteeti kasutades;

7.1.2. ta saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

7.2. Kodulehe teadete ja Müügilepinguga seonduva informatsiooni vahetamine Ostja ja MySolari vahel toimub elektroonilises vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel. Teateid võib Ostjale edastada ka kirjalikult Müügilepingus avaldatud aadressil või MySolarile tema ametlikul postiaadressil. Ostja poolt Kodulehel antud kinnitus või aktsept tähendab Ostja nõustumust kinnitatud või aktsepteeritud asjaolu, tingimuse, toimingu või tagajärjega.

7.3. Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on MySolari intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigust MySolari või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

7.4. Eesmärgiga pakkuda enda kaupu Kodulehe kaudu on kauba tootjad ja edasimüüjad andnud MySolarile õiguse kasutada nende kaubamärki, kaupade kirjeldusi, fotosid ja muid andmeid, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina ja mille kasutamine kolmandate isikute poolt ei pruugi olla lubatud.

7.5. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud MySolari privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

7.6. MySolari ja Ostja vahel tekkivad vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Endla 10a, Tallinn 10142, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10a, Tallinn 10142, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

7.7. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.